ИЗЗТ-Сургалтын хөтөлбөр

Тус тэнхим нь ШУТИС-ийн ректоратын зөвлөлийн 2003 оны 12-р сарын 23-ны өдрийн шийдвэрээр ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүний сургуулиудын хүрээнд инженерийн зурагзүйн сургалтын агуулга, аргазүйн асуудлыг хариуцах чиг үүрэг хүлээн ажиллаж байна.

S.ED101    Дүрслэх геометр

А.EDM202 Техникийн зурагзүй

A.EDA101 Дүрслэх геометр

А.EDA201  Архитектур зураглалын үндэс

S.EDT101 Дүрслэх геметр

S.ED202     Машин үйлдвэрлэлийн зурагзүй

S.ED201    Техникийн зураг зүй

A.AR341    Экстерьерийн зураг

A.EDB204  Барилгын зурагзүй

A.AR103    Хар зураг

A.EDB202  Барилгын зурагзүй

A.AR109    Хар зураг II

A.AR328   Архитектурын 3 хэмжээст загварчлал

S.ED205     Инженерийн зургийн автоматжуулалт

EDH202    Уул уурхайн зурагзүй

A.AR104     Уран зураг

S.EDМ202 Техникийн зурагзүй

A.AR361     Барилга инженерийн зурагзүй

ИНЖЕНЕРИЙН ЗУРАГЗҮЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

(Эмхэтгэл) 2018 он

Энэхүү эмхэтгэлд Инженерийн зурагзүйн тэнхимээс ШУТИС-ийн бүх бүрэлдэхүүн сургуулиудын мэргэжилийн хөтөлбөрт тусгагдан заагдаж буй Дүрслэх геометр ба Зурагзүйн хичээлүүдийн хөтөлбөрүүдийг нэгтгэн эмхэтгэсэн. Инженерийн зурагзүйн багш болон сургалтын бодлого зохицуулалтын албаны мэргэжилтэнд зориулав.

ISBN 978-99973-3-451-0

Холбоотой цэсүүд