Үр дүн

Энэ төслийн хүрээнд ШУТИС-ийн БАС-ийн хувьд бакалаврын 3 хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулж гарын авлага, лабораторийн ажлын зааварчилгаа боловсруулах, лабораторийн тоног төхөөрөмж худалдан авах, магистрын түвшний хүрээнд 2 хичээлийг шинээр боловсруулах ажлууд хийгдэж байгаа юм. Эдгээр хичээлүүдийг боловсруулан зааж эхэлснээр Монгол улсад тулгараад буй агаарын бохирдлыг бууруулахад шийдэл олох мэдлэг боловсролтой инженерүүдийг бэлтгэхэд хувь нэмрээ оруулах болно. Үүнд:

  1. A.WHE 318 Дулаан хангамжийн шугам сүлжээ 3 кр. Энэхүү хичээл нь ХАС мэргэжлийн ангийн оюутнуудын заавал суралцах хичээл юм. Хичээлээр барилга байгууламж, хот суурин газрын дулаан хангамжийн найдвартай, тасралтгүй ажиллагааг хангах үүрэгтэй дулааны шугам сүлжээг эрчим хүчний хэмнэлттэй, үр ашигтай төлөвлөх, тооцох аргачлалыг судлана.

Төслийн хүрээнд хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгыг сайжруулах, лабораторийн тоног төхөөрөмж худалдан авах, лабораторийн ажлын гарын авлага, туршилтын заавар боловсруулах ажлууд хийгдэнэ.  

  1. A.WHE 361 ХАСК-ын системийн хяналт, удирдлага 2 кр. Энэхүү хичээл нь ХАС мэргэжлийн ангийн оюутнуудын заавал суралцах хичээл юм. Хичээлээр халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерын системийн автомат удирдлага, хяналтын систем, түүний бүтэц, схем, тоног төхөөрөмжийг сонгох, тооцох аргачлалыг судална.

Төслийн хүрээнд хичээлийн хөтөлбөрийг сайжруулах, гарын авлага шинээр боловсруулах, лабораторийн тоног төхөөрөмж худалдан авах, лабораторийн ажлын гарын авлага, туршилтын заавар боловсруулах ажлууд хийгдэнэ.

  1. A.WHE 383 Барилга дахь сэргээгдэх эрчим хүчний ашиглалт 2кр. Энэхүү хичээл нь ХАС болон Сантехникийн мэргэжлийн ангийн оюутнуудын сонгон суралцах хичээл юм. Хичээлээр сэргээгдэх эрчим хүч түүний төрлүүдтэй танилцан, барилга байгууламжийн дулаан, цахилгааны эрчим хүчний хэрэглээг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах технологи сонгох, тооцох аргачлалыг судална. Төслийн хүрээнд хичээлийн хөтөлбөрийг сайжруулах, гарын авлага шинээр боловсруулах, лабораторийн тоног төхөөрөмж худалдан авах, лабораторийн ажлын гарын авлага, туршилтын заавар боловсруулах ажлууд хийгдэнэ.
  2. A.WHE788 Барилга дахь нарны эрчим хүчний хэрэглээ 3кр. Энэхүү хичээлээр нарны цацраг, нарны эрчим хүчийг хувиргах үндсэн зарчмууд, нарны дулааны эрчим хүчийг барилгад ашиглах технологи, төлөвлөлт, тооцооны аргачлалыг судална.
  3. А.ЕЕ789 Барилгын тооцоолол дах MATLAB-ын хэрэглээ 2кр. Ахисан түвшний оюутнуудад MATLAB программ хангамжийг ашиглан туршилт болон судалгааны өгөгдлөө боловсруулах, системийг загварчлах, тооцоолол хийх чадвар, дадлыг эзэмшүүлнэ.
Холбоотой цэсүүд