Онцлох үр дүн

2021-09-19 CC Water төслийг БАС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэв.

CC Water төслийн танилцуулга, уг төслийн арга зүйг БАС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэв.

2022-06-07 Лабораторын тоног төхөөрөмж авав

2022 оны 6 сард CCWater төслийн хүрээнд ШУТИС БАС-ийн инженерийн гидравликийн лабораторид 79.3 сая төгрөгний Apache 3 бүрэн автомат батиметрийн хэмжилтийн жижиг завь худалдан авав.

Apache 3 завыг туршсан байдал

2022-07-04 Норвейг улсад зуны сургалтад хамрагдав.

Төслийн хүрээнд Усны барилга байгууламжийн магистрын 2 оюутан Норвейгийн хөдөө аж ахуйн их сургуульд зуны сургалтад хамрагдав.

Холбоотой цэсүүд