Эрдэм шинжилгээний хурлууд

ШУТИС-ийн стратеги төлөвлөгөө ШУТИС-2030-ийн 2-р тэргүүлэх чиглэл Судалгааны төгөршил-ийн хүрээнд БАС-д тусгагдсан

2.1 Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрдэмтдийн төвлөрлийг бий болгох, залуу эрдэмтэн, судлаачдыг хөгжүүлнэ.

2.3 Улс орны хөгжлийн тулгамдсан асуудлаар салбар дундын шийдлийг бий болгож, нэвтрүүлнэ.

гэсэн зорилтуудын хүрээнд БАС-ийн профессор багш, оюутнуудын судалгааны ажлуудыг нийтэд түгээх, сайжруулах зорилгоор эрдэм шинжилгээний хурлуудыг зохион байгуулж байна.

БАС-ийн профессор багш, оюутнуудын эрдэм шинжилгээний хурлаас гадна салбарууд жил бүр олон улсын болон үндэсний хэмжээний ЭШ-ний дараах хурлуудыг зохион байгуулж эмхэтгэлүүдийг эрхлэн гаргадаг.

  • Барилга байгууламжийн геотехникийн асуудлууд – Барилгын инженерийн салбар
  • Улаанбаатар ус цэвэр орчин – Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбар
  • ДХАСК-ДАЧ УЛААНБААТАР – Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбар

Холбоотой цэсүүд