Эрдэм шинжилгээний хурал, семинар

Олон улс, улсын хэмжээний хурал, семинарыг жил бүр зохион байгуулдаг. 2001 оноос Бетоны олон улсын хурал, 2003 оноос "Улаанбаатар-ус цэвэр орчин" улсын хэмжээний хурал, 2006 оноос "Барилга байгууламж, геотехникийн асуудлууд" улсын хэмжээний хурал, 2007 оноос Сөүлийн Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан семинар, 2009 оноос оюутны "Төмөрбетоны аян" эрдэм шинжилгээний хурал, 2011 оноос оюутны "Модон бүтээц-зөв хэрэглээ" эрдэм шинжилгээний хурал, 2017 оноос Монгол-Японы хамтарсан Газар хөдлөлт инженерчлэлийн семинар, сургуулийн хэмжээний бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлыг тогтмол зохион байгуулж байна.      


 2015 оноос хойш зохион байгуулагдсан хурлын мэдээлэл:

1. Барилга Архитектурын Сургуулийн бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал-2015 он

2. Барилга Архитектурын Сургуулийн магистр оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал-2015 он

3. Барилга Архитектурын Сургуулийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал-2015 он

4. Ус тогтвортой хөгжил сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний, онол практикийн X бага хурал

5. Барилга Архитектурын Сургууль, Сөүлийн Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан 9 дэх удаагийн семинар

6. Барилга Архитектурын Сургууль, Нагоягийн Их Сургуультай хамтарсан анхны удаагийн семинар

7. Модон бүтээц-зөв хэрэглээ сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

8. "Барилга байгууламж геотехникийн асуудлууд" онол практикийн эрдэм шинжилгээний 9 дэх удаагийн бага хурал

9. Австри улсын Венын Техникийн Сургууль болон Барилга Архитектурын Сургуулийн оюутан, багш нарын хамтарсан семинар

10. Барилга Архитектурын Сургуулийн бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал-2016 он

11. Барилга Архитектурын Сургуулийн магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал-2016 он

12. Тогтвортой хөгжил-хог хаягдал-2016 сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол практикийн IV бага хурал

13. Архитектурын салбарын Инженерийн зураг зүйн мэргэжлийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

14. Барилга Архитектурын Сургууль, Сөүлийн Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан 10 дах удаагийн семинар

15. "Барилга байгууламж геотехникийн асуудлууд" онол практикийн эрдэм шинжилгээний 10 дах удаагийн бага хурал

16. "Барилга байгууламж геотехникийн асуудлууд" онол практикийн эрдэм шинжилгээний 11 дэх удаагийн бага хурал

17. Барилга Архитектурын Сургуулийн магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал 2016-2017

18. Барилга Архитектурын Сургуулийн бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал 2016-2017

19. Тогтвортой хөгжил-хог хаягдал-2017 сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол практикийн V бага хурал

20. Улаанбаатар ус-технологи сэдэвт эрдэм шинжилгээ онол практикийн бага хурал

21. Барилга Архитектурын Сургууль, Сөүлийн Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан 11 дэх удаагийн семинар

22. “URBANIZATION and HEALTHY ENVIRONMENT” сэдэвт олон улсын симпозиум

23. Барилга Архитектурын Сургуулийн бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал 2017-2018

24. Барилга Архитектурын Суруулийн магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал 2017-2018

25. Ус-хөгжлийн түлхүүр сэдэвт оюутны онол практикийн эрдэм шинжилгээний XIII удаагийн хурал

26. "Барилга байгууламж геотехникийн асуудлууд" онол практикийн эрдэм шинжилгээний 12 дах удаагийн хурал

27. Экологийн урсац онолын семинар

28. “Монгол Улсын барилгын салбарын менежментийн тулгамдсан асуудлууд ба шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт онол-практикийн бага хурал

29. Барилга Архитектурын Сургууль, Сөүлийн Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан 12 дах удаагийн семинар

30. Япон улсын Мияазаки муж дахь Мияаконожёогийн коллежийн архитектурын тэнхим ШУТИС, БАС-ийн Архитектурын салбартай хамтарсан семинар

31. Барилга Архитектурын Сургууль, Японы PSATS –ийн хамтарсан семинар

32. Усны салбарт төрийн бус байгууллагуудын оролцоо сэдэвт хэлэлцүүлэг

33. Ногоон технологи ба инноваци сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

34. “First MUST-GNTECH joint symposium”

35. Төмөрбетон аян-2018 он

36. Архитектурын мэргэжлээр, анхны төгсөгчдийн 40 жилийн ойд зориулсан дурсамж уулзалт- онол практикийн хурал

37. Барилга Архитектурын Сургуулийн профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

38. "Барилга байгууламж геотехникийн асуудлууд" онол практикийн эрдэм шинжилгээний XIII удаагийн бага хурал

39. Барилга Архитектурын Сургуулийн бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал 2018-2019

40. Ус-хөгжлийн түлхүүр оюутны эрдэм шинжилгээний XIV удаагийн хурал

41. Австри улсын Венын Техникийн Сургууль болон Барилга Архитектурын Сургуулийн оюутан, багш нарын хамтарсан семинар

42. Улаанбаатар-ус цэвэр орчин-2019 эрдэм шинжилгээний хурал

43. Барилга Архитектурын Сургууль, Сөүлийн Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан 13 дах удаагийн семинар

44. Барилга Архитектурын Сургууль “CONSTRUCTION & INNOVATION” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал