Бүтэц, бүрэлдэхүүн

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол зэрэг:

Мижир Сугар

Сургалт, чанарын албаны дарга

Доктор /Ph.D/

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол зэрэг:

Хариуцсан мэргэжил:

Пүрэвдорж Цацралчимэг

Сургалтын албаны Ахлах ажилтан

Магистр

БМҮТ, Б менежент, Архитектур 2, 3 курс

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол зэрэг:

Хариуцсан мэргэжил:

Ванчиг Сарантуяа

Сургалтын албаны ажилтан

Магистр

ИҮБИ 2 дээш курс, ИҮБИ-Эчнээ 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол зэрэг:

Хариуцсан мэргэжил:

Түвдэн Мөнхзаяа

Сургалтын албаны ажилтан

Магистр

УББ, ИҮБИ-шууд элсэлт, БИБагц 2 курс

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол зэрэг:

Хариуцсан мэргэжил:

Нацагдорж Зулаа

Сургалтын албаны ажилтан

Магистр

АЗБИ, Гүүр Барилга, Архитектур 1 курс

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол зэрэг:

Хариуцсан мэргэжил:

Баярмагнай Энхтуяа

Сургалтын албаны ажилтан

Магистр

Магистр, Доктор, ИҮБИ 1 курс

Холбоотой цэсүүд