Бусад

ХИЧЭЭЛ СОНГОЛТ: Хичээл сонголт хийх зааварчилгаа, Зөвлөх багш, Оюутны байрны бүртгэл зэрэг мэдээллийг  Оюутны Bэб-д  байршуулсан байгаа.

КАРТ ЗАХИАЛАХ: Оюутны автобусаар зорчих карт захиалгыг БАС-ийн Оюутны зөвлөлд  дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр авчирч өгнө.  Хорооны тодорхойлолт, Иргэний үнэмлэхний хуулбар, 3600 төг тушаасан баримт, Маягт бөглөх

Номын сангийн ном уншлагын карт захиалахад зөвлөх багштайгаа холбогдон электрон хэлбэрээр цээж зургаа 3*4 хэмжээтэй цээж зургаа овог нэр, оюутны кодоотойгоо өгнө. Оюутны үнэмлэх хэвлэгдэн гарсны дараа Зөвлөх багшаас авна.

БУСАД:  Бусад сургалттай холбоотой болон тухайн үеийн мэдээллийг Зөвлөх багш болон Сургалтын албанаас холбогдож авах. Утас: 11324590-2006