Нийгмийн хариуцлага

Нийгмийн хариуцлага

ШУТИС-2030 стратеги төлөвлөгөөний тэргүүлэх 5 чиглэлийн нэг нь нийгмийн хариуцлага юм.

Зорилго: Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарласан  манлайлагч их сургууль болно.

Зорилтууд:

  1. Иргэний боловсрол, шинжлэх ухааны соён гэгээрэлд хувь нэмэр оруулна.
  2. Эрх тэгш хүртээмжтэй боловсролын үйлчилгээг үзүүлнэ.
  3. Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дорвитой хувь оруулна.
  4. Мэргэжлийн үйлчилгээний хүртээмж, нийгмийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.