Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл

БАС нь  Боловсрол, Шинжлэх Ухааны сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн  А/160 дугаар тушаалын дагуу "ШУТИС-ийн цөм хөтөлбөр"-ийн журмыг баримтлан сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэн боловсруулалтыг хийж  байна. 2022 оны хичээлийн жилээс эхлэн бакалаврын 11, магистрын 14, докторын 11 хөтөлбөрийн  боловсруулалт хийгдэн, эдгээр хөтөлбөр/мэргэжлээр элсэлт авч байна.

Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл