Барилгын инженерийн салбар - Багш, ажилчид

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

З.Биндэръяа

Салбарын эрхлэгч

Профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1977 онд МУИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

1991он ОХУ-ын Ленинград хот

Барилгын буурь, суурь  автозам

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

 

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Д.Дашжамц

Зөвлөх профессор

Академич, Профессор, Шинжлэх ухааны доктор

(Sc.D), Техникийн ухааны доктор (Ph.D),

Барилгын инженер, геотехникч

Зөвлөх инженер

1974 онд Уралын политехникийн дээд сургууль –

магистр инженер

1980 онд дэд эрдэмтэн

1998 онд ШУ-ы доктор

Хөрсний механик, геотехник

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

П.Отгонбаяр

Профессор

Профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1976 МУИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер

1986 онд ОХУ-ын Москва хотын “Барилгын Их

Сургууль”-д доктор (Ph.D)

Нимгэн ханат бүтээц,  Барилгын механикийн

магадлалт арга

\

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

Я.Дүйнхэржав

Профессор

Профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер, Механик инженер

Зөвлөх инженер

1982 онд МУИС Механик инженер

1988 онд ПДС Барилгын инженер

1999 онд Польш улсад Техникийн ухааны доктор

Барилгын бүтээцийн оношлогоо, барилгын бүтээцийн

гал тэсвэрлэлт

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

М.Оюунчимэг

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1995-ШУТИС- барилгын конструктор инженер

2000-Японы Сайтама Их Сургууль- барилгын

инженерийн магистрын зэрэг

2004онд Японы Сайтама Их Сургууль – Техникийн

ухааны доктор

Байгууламжийн тооцоо, газар хөдлөл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

Э.Ганзориг

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын конструктор инженер

Зөвлөх инженер

1981 онд МУИС - Барилгын конструктор инженер

1994 онд ТИС- Техникийн ухааны доктор

1997 онд IISEE,Tsukuba,Japan –Газар хөдлөлийн

бүсд  барилга төлөвлөх-димломт курс

Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй барилга төсөллөх, Өндөр барилга төсөллөх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

Р.Хишгээ

Дэд профессор

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

1995 онд ТИС-БИС –барилгын инженер

1997 онд ТИС-ЗОСТ-Барилгын менежмент магистрын

зэрэгтэйгээр

2005 онд АНУ, Өмнөд иллиноцын их сургууль- Төрийн

удирдлагын магистрын зэрэгтэйгээр

2012 ШУТИС-БИАС Техникийн ухааны доктор

Цутгалтын ажлын технологи, цаг агаарын төлөөлөл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

М.Сугар

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

1994 онд ТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2005 онд АНУ-ӨДУУТехнологийн сургуульд Барилгын

инженерийн магистр

2014 онд ШУТИС-Техникийн ухааны доктор

Бетоны  хүйтэн тэсвэрлэлт, эдэлгээ

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

С.Нямдорж

Дэд профессор

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1987 онд ОХУ-ын Уралын техникийн их сургууль

1999 онд ШУТИС-магистрын зэрэг

2003 онд ШУТИС-Техникийн ухааны доктор

Геотехник, Тогтворгүй бүтэцтэй хөрсний механик,

Буурь ба суурь

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

Н.Гэрэлтцолмон

Ахлах багш

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

1992 онд ПДС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

1993 онд ТИС- Барилгын инженерийн магистр

2003 онд Япон Цукуба дипломын дараах сургалт

Метал бүтээц

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Ж.Алтанцэцэг

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

1997 онд ШУТИС-Барилгын инженер

1998 онд ШУТИС – магистрын зэрэг

2007 онд Япон- Барилгын инженерийн институт-

магистр

2014 онд ШУТИС- Техникийн ухааны доктор

Барилгын буурь, суурь ба хөрсний механик

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Ц.Цоггэрэл

Ахлах багш

Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Геофизикч

1999 онд МУИС-Геофизикч

2002 онд МУИС-Физикийн ухааны магистрын зэрэг

2013 онд Японы Тохокү Их сургууль- Техникийн

ухааны доктор

Газар хөдлөлт - Инженерчлэл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

Ж.Мөнхцэцэг

Ахлах багш

Барилгын инженер, Төрийн удирдлагын менежер

Мэргэшсэн инженер

1993 онд ЗХУ- Эрхүү хотын Политехникийн дээд сургуулт – Иргэний ба үйлдвэрийн инженер

2002 онд магистрын зэрэг

2007 онд Удирдлагын академи – Төрийн удирдлагын сургууль

Хот, суурин газрын газар хөдлөлийн эрсдэл, эмзэг байдал

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

Судалгааны чиглэл:

Ж.Сарантуяа

Ахлах багш

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

1985 онд ПДС-Барилгын инженер

Модон бүтээц

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Д.Энхгэрэл

Ахлах багш

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

1993 онд ТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

1999 онд ТИС-Техникийн ухааны магистр

Барилгын бүтээцийн физик элэгдэлийн судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Н.Саранчимэг

Ахлах багш

Дэд профессор, Техникийн ухааны доктор (Ph.D)

Мэдээллийн технологи, Барилгын  инженер

1998 онд ШУТИС-КТМС Мэдээллийн технологи

2008 онд Япон-Рицумейканы ИС-Мэдээллийн

технологи-магистр

2015 онд ШУТИС-БАС- Барилгын инженерийн магистр

Барилгын  тооцооны автоматжуулалт

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Эрдэнэболд

Багш 

Барилгын инженер

 

1990 онд ПДС-Барилгын  инженер

 

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Цол,зэрэг:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

 

С.Энхболд

Багш

 

Барилгын менежмент

 

2008 онд ШУТИС-БИАС- бакалавр

2008 онд ШУТИС-БИАС- магистр

Төсөв, Үнэ бүрдэлт, барилгын гэрээний удирдлага,

ХАБЭА-н удирдлагын асуудал

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Ч.Мягмарцэнд

Багш

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер, тэргүүлэх төсөвчин

1996 онд Укриан Ашигт малтмалын хэрэглээ ба усны

менежментийн улсын их сургууль бакалавр магистр

Төмөр бетон бүтээцийн арматурын анкарчлал

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

О.Алтанзагас

Багш

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2001 онд ШУТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2003 онд ШУТИС-Техникийн ухааны магистр

2008 онд БНСУ-ын “Yonsie” их сургуульд магистр

Газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй барилга төлөвлөх,

салхины үйлчлэлд барилга төлөвлөх

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл

Т.Мөнх-Өнөр

Багш

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2006 онд ШУТИС- Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2009 онд ШУТИС- Техникийн ухааны магистр

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл

С.Мөнхтуяа

Багш

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2003 онд Барилгын коллеж-Барилгын инженер

2008 онд ШУТИС- Техникийн ухааны магистр

Барилгын дуу чимээ тусгаарлалтын судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл

Б.Батчимэг

Багш

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2007 онд ШУТИС Иргэнийн ба үйлдвэрийн барилга

2008 онд ШУТИС Техникийн ухааны магистр

Ачаа ба үйлчлэл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

 

С.Пүрэвдорж

Багш

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2008 онд ШУТИС- Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2010 онд ШУТИС- Техникийн ухааны магистр

Барилгын газар хөдлөлтийн үйлчлэлд хэв гажих

чадвар

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

 

Д.Оюунгэрэл

Багш

Барилгын инженер багш

 

1992 онд ТИС- инженер багш

1995 онд ТИС – Магистрын зэрэг

Овойлттой хөрсөнд барилгын бүтээцийг төсөллөх

судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл

Д.Лхагвасүрэн

Багш

Барилгын инженер багш

 

1986 онд Политехникийн дээд сургууль - иргэний ба

үйлдвэрийн  барилгын инженер

Барилгын хөдөлмөр хамгаалал

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл

Ж.Дуламжав

Багш

Барилгын инженер

 

1986 онд ОХУ-ын Ташкент хотын хотын Политехникийн дээд сургууль – Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер

Барилгын үйлдвэрлэлд цаг уурын бүсчлэлийг тогтоох

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

.

 

Судалгааны чиглэл

Э.Одгэрэл

Багш

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2007 онд ШУТИС- баклавр

2010 онд БНСУ, Донг-А их сургууль, барилгын

инженерийн магистр зэрэг

Барилгын буурь суурь ба хөрсний механик

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Жавхлан

Багш

Барилгын инженер

Зөвлөх инженер

2000 онд ТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2001 онд ТИС- Техникийн ухааны магистр

Төмөрбетон барилгын тооцооны зарчим, хүчитгэх арга

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

Судалгааны чиглэл:

 

Т.Зоригт

Багш

Барилгын инженер

 

2009 онд ШУТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2011 онд ШУТИС-Техникийн ухааны магистр

2015 онд Япон, Хирошимагийн Их сургууль-магистр

Бүтээцийн динамик тооцоо, байгууламжийн

шинжилгээ, Тооцооны програм, Газар хөдлөл

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл

Г.Ариунаа

Багш

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2010 онд ШУТИС- Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2012 онд ШУТИС- Техникийн ухааны магистр

Орон зайн нимгэн ханатай бүтээцийн судалгаа

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

 

Х.Уламбаяр

Багш

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2003 онд ИрНИТУ-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2004 онд  ИрНИТУ- Техникийн ухааны магистр

Барилга байгууламжийн элементүүдийн оновчлолын

тооцоо

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Б.Эрдэнэдаваа

Багш

Барилгын инженер

 

2011 онд ШУТИС Иргэнийн ба үйлдвэрийн барилга

2012 онд ШУТИС Техникийн ухааны магистр

Барилга байгууламжийн өргөжин нуралт

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

 

Д.Гомбосүрэн

Дадлагажигч багш

Барилгын инженер

 

2012 онд ШУТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2014 онд ШУТИС- Техникийн ухааны магистр

Магадлалын онол, математик статистикийн аргыг

инженерийн практикт хэрэглэх нь

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Ж.Амарбаяр

Дадлагажигч багш

Гео-байгаль орчин, геотехник инженер

 

2011 онд БНСУ, Донг-А их сургууль баклавр

2014 онд Сөүлийн их сургууль магистр

Хөрсний хүнд металын бохирдол

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

 

Э.Даваахүү

Дадлагажигч багш

Барилгын инженер

 

2014 онд ШУТИС-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2016 онд ШУТИС-Техникийн ухааны магистрын зэрэг

Барилгын бүтээцийн тооцоонд магадлалын болон

математик статистикийн аргууд хэрэглэх нь

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

 

 

Судалгааны чиглэл:

Э.Одонтуяа

Сургалтын мастер

Барилгын инженер

Мэргэшсэн инженер

2005 онд ШУТИС-Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи

2008 онд ШУТИС- Техникийн ухааны магистр

2015 онд Ханкён их сургууль- магистр

Хөнгөн бетоны хэв гажилт

 

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Мэргэжил:

Мэргэжлийн зэрэг:

Боловсрол:

 

Судалгааны чиглэл:

Д.Сарантуяа

Сургалтын мастер

Барилгын менежмент

Мэргэшсэн төсөвчин

2006 онд ШУТИС-Барилгын менежмент

2010 онд ШУТИС-Техникийн ухааны магистр

Геотехник

KHURELTOGOOT 2019

Нийтэлсэн: 2019-08-21 00:00:00

Шилдэг бүтээлийн шалгаруулалт* ШУТИС-ийн 60 жилийн ойн хүрээнд дараах төрлөөр явагдана

Нийтэлсэн: 2019-06-24 00:00:00

IFOST 2019

Нийтэлсэн: 2019-04-30 00:00:00

Цахим орчин дахь хүүхдийн аюулгүй байдал сэдэвт нийтлэл, нэвтрүүлгийн уралдаан

Нийтэлсэн: 2018-05-22 00:00:00

“CASE STUDY ANALYSES OF WASTE-TO-ENERGY” он-лайн хичээлд урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-09-04 00:00:00

Сөүлийн Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан 11 дэх удаагийн семинарт урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-04-25 00:00:00

"УЛААНБААТАР УС - ТЕХНОЛОГИ 2017" СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ,ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ

Нийтэлсэн: 2017-04-18 00:00:00

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ- ХОГ ХАЯГДАЛ 2017 ” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ОНОЛ ПРАКТИКИЙН V БАГА ХУРАЛ

Нийтэлсэн: 2017-04-06 00:00:00

Монгол Инженер 2017

Нийтэлсэн: 2017-03-31 00:00:00

Зорилтот судалгааны төслийн уралдаан

Нийтэлсэн: 2017-03-22 00:00:00

ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨР БАТЛАГДАВ

Нийтэлсэн: 2017-03-22 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн Бакалавр оюутны Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Нийтэлсэн: 2017-02-22 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн Магистр, доктор оюутны Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Нийтэлсэн: 2017-02-22 00:00:00

International Conference on Fictitious Economy and Business Management (FEBM2016) Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохыг урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-03-31 00:00:00

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Нийтэлсэн: 2016-02-23 00:00:00

Зарлал

Нийтэлсэн: 2016-02-19 00:00:00

Revit MEP 2016 програмын сургалтанд бүртгэж байна.

Нийтэлсэн: 2016-02-17 00:00:00

IAESTE-ийн бүртгэл явагдаж байна

Нийтэлсэн: 2016-02-16 00:00:00

Орос хэлний сургалтанд урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-01-20 00:00:00

Япон Улсын Тохокү Их Сургуулийн Газар хөдлөлт инженерчлэл, Барилгын динамикийн Профессор Масато Мотосака лекц уншина

Нийтэлсэн: 2016-01-14 00:00:00

Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооноос сургалтанд урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-01-06 00:00:00

Барилга, Архитектурын сургуулийн багш нарын анхааралд

Нийтэлсэн: 2015-11-19 00:00:00

Барилга Архитектурын Сургуулийн 15 дахь "Урлаг наадам"

Нийтэлсэн: 2015-11-05 00:00:00

Сургалтанд урьж байна.

Нийтэлсэн: 2015-10-07 00:00:00

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Нийтэлсэн: 2018-08-03 00:00:00

Японы JICE-JDC хөтөлбөрийн хүрээнд магистрантурт тэтгэлгээр суралцах хүсэлттэй багш, ажилтнуудын анхааралд.

Нийтэлсэн: 2015-08-20 00:00:00

Барилга, Архитекурын сургуулийн Захирлын тайлангийн хурал 2015-06-15 өдөр 11:00 цагт E-604 тоот өрөөнд болно

Нийтэлсэн: 2015-06-11 00:00:00

Дулааны цахилгаан станцын хаягдал үнсийг барилгад ашиглах ногоон ирээдүй төслийн хэлэлцүүлэг

Нийтэлсэн: 2015-06-09 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2015-07-02 00:00:00

Төмөрбетон бүтээцийн сургалт, семинар

Нийтэлсэн: 2015-05-11 00:00:00

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.