Төслийн зорилго

Орчин үеийн инженерийн дэвшилтэт технологи, үр ашигтай заах аргазүйг анхаарч 6 гишүүн орны устай холбоотой дээд боловсролын хөтөлбөрийг сайжруулна. Сайжруулахдаа:

  • CLIMATE RESILIENCE AND SUSTAINABILITY - Enhance climate resilience and sustainability of water resources and infrastructures in the Partner Countries
  • WATER-RELATED HIGHER EDUCATION - Modernize water-related higher education with climate change issues and internationalize HEIs from the Partner Countries
  • COMPETENCIES AND SKILLS - Improve the level of competencies and skills in HEIs from the Partner Countries
  • RELATIONS OF HEIS - Strengthen relations of HEIs in the Partner Countries with the wider economic and social environment, and enhance their innovation capacity.
  • DIVERSITY AND INCLUSION - Improve diversity and inclusion of higher education in the Partner Countries

гэсэн гол чиглэлүүдийг анхаарч ажиллана. Төслийн хүрээнд Усны барилга байгууламжийн магистрын хөтөлбөрт олон улсын түвшинд нийцсэн

  • Course 1: “Big Data for integrated Climate Change & Water management”,
  • Course 2: “Storm Water management with Low impact development and non-conventional water reuse”
  • Course 3: “Integrated Water Resources Management under Climate Change”

гэсэн гурван хичээлийн хөтөлбөр, сургалтын материалыг бэлтгэнэ.