Төслийн үр дүн

Төслийн үр дүнг багц ажлууд болон тэдгээрийн зорилтуудаар нь оруулав. Хэрэгжсэн зорилтуудын үр дүнг тайлан хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү.

Work package 1 (WP1: Preparation)

Багц ажил 1: Бэлтгэл ажил

Ажлын нэр

Дууссан хугацаа

Үр дүн

T1.1.1 Kick-off workshop

2021 оны 1 сарын 18

Төсөл эхлүүлэх уулзалт зохион байгуулагдаж ажил үүрэг, төлөвлөгөөг хэлэлцэв.

T1.2.1 Cross-review of existing curricula

 

 

T1.2.2 Cross-review of university-enterprise collaboration practices

 

 

T1.2.3 Cross-review of quality assurance practices

 

 

T1.2.4 Summary of the cross-reviews

 

 

T1.3.1 Review of best practices outside the consortium

 

 

T1.3.2 Summary of best practices inside and outside the consortium

 

 

T1.4.1 Review of climate-water policy and actions in Partner Countries and Asia

 

 

T1.4.2 Review of water-climate policy and actions in Program Countries and EU

 

 

T1.5.1 SWOT workshop "Water and Climate Change"

 

 

Work package 2 (WP2: Development – Water and Climate change curriculum)

Багц ажил 2: Хөгжүүлэлт – Ус ба уур амьсгалын өөрчлөлтийн хөтөлбөрүүд

 

 

 

 

 

 

Work package 3 (WP3: Development – ICT tools for Water and climate change curriculum)

Багц ажил 3: Хөгжүүлэлт  - Хөтөлбөрт зориулсан мэдээлэл технологийн хэрэгсэлүүд

 

 

 

 

 

 

Work package 4 (WP4: Development - Social Entrepreneurial Universities)

Багц ажил 4: Хөгжүүлэлт – Нийгмийн энтерпрёнёр их сургуулиуд

 

 

 

 

 

 

Work package 5 (WP5: Quality plan - Quality Assurance)

Багц ажил 5: Чанарын баталгаа

 

 

 

 

 

 

Work package 6 (WP6: Dissemination and exploitation)

Багц ажил 6: Үр дүнг түгээх, хэрэглээнд нэвтрүүлэх

 

 

 

 

 

 

Work package 7 (WP7: Management)

Багц ажил 7: Төслийн зохион байгуулалт