Докторын мэргэжлүүд

Монгол улсын “Боловсролын тухай мөн Дээд боловсролын тухай” 2002 онд батлагдсан хуульд нийцүүлэн Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас 2002, 2007, 20011, 2013 онуудад гаргасан дүрэм, журмыг баримтлан “Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль” дээд боловсролын зэрэг олгох сургалт зохион байгуулан явуулдаг

“Доктор”-ын зэрэг олгох сургалтын гол зорилго:

Докторантурт магистрын зэргийн сургалтыг амжилттай дүүрэгсэн буюу их, дээд сургууль төгсөөд мэргэжлийн дагуу ажиллан сургалт, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр тодорхой бүтээл туурвиж байгаа, онолын өндөр мэдлэг чадвартай хүмүүсийг элсүүлэн, ахисан түвшний сургалтанд хамруулж, тодорхой сэдвээр судалгааны ажил хийлгэн шинжлэх ухаан, технологийн салбарт бодитой хувь нэмэр оруулах судлаачдыг бэлтгэхэд оршино.

Хөтөлбөрийн нэр

Мэргэжлийн индекс

Мэргэжил

     1.      

Архитектур, хот төлөвлөлт

073102 01

Архитектур

     2.      

Хүрээлэн буй орчны инженер

073201 03

Халаалт, агаар сэлгэлт

     4.      

073201 04

Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ

     5.      

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга, байгууламж

073202 01

Барилгын инженер

     6.      

073202 02

Гүүрийн барилга

     7.      

073202 03

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи

     8.      

073202 04

Хөрсний механик ба буурь суурь

     9.      

073202 05

Барилгын геотехник

 10.      

073202 07

Усны барилга, байгууламж

 11.      

073202 08

Байгууламжийн шинжилгээ

 12.      

073202 09

Барилгын бүтээц, эдлэлийн технологи

 13.      

073202 10

Барилгын үйлдвэрлэлийн технологи

 14.      

073202 11

Авто зам, Авто замын барилга

 15.      

Менежмент ба удирдахуй       (Хамтарсан хөтөлбөр)

041302 01

Менежмент (Барилгын менежмент)