Хөтөлбөрийн дотоод чанарын баталгаажуулалт
 • Удирдлага зохион байгуулалтын схем

Хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтын төрөл ба үйл явц

Чанарын баталгаажуулалт

Төрөл

1

Гадаад

 • Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл
 • Хөндлөнгийн үзлэг, шалгалт
 • Чанарын аудит
 • Олон улсын стандартын баталгаажуулалт

2

Дотоод

 • Өөрийн үнэлгээ
 • Өөрийн магадлан итгэмжлэл
 • Дотоод аудит
 • Дотоод мониторинг, шинжилгээ, үнэлгээ
 • Боловсролын үнэлгээ
 • Суралцагч/ багш ажилтны санал, хүсэлт

 

Дотоод чанарын баталгаажуулалтын бодлого, журам, хөтөлбөр, төлөвлөгөө

ШУТИС-ийн дүрмийн 4.14.2, 10.2 дахь заалт, ШУТИС-ийн Захирлын 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн A/209 тоот тушаал, ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ШУТИС-ийн “Чанарын бодлого”, “Чанарын зорилтод хүрэх төлөвлөгөөг” тус тус баталсан. Доорх линкээс чанарын бодлого, журам, хөтөлбөртэй танилцах боломжтой.

ШУТИС-ийн чанарын бодлого, зорилт

ШУТИС-ийн баримт бичгийн боловсруулалт, бүртгэл, хяналтын журам

ШУТИС-ийн үйл ажиллагаанд шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам

ШУТИС-ийн дотоод хяналтын шалгалтын журам

ШУТИС-БАС нь ШУТИС-ийн захирлын 2020 оны 01-р сарын 20-ны өдрийн дугаар №А/46 тушаалаар батлагдсан “Чанарын менежментийн гарын авлага”-ыг 2020 оны 01-р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. “Чанарын менежментийн гарын авлага”-ыг дээрх линкээр дарж үзэх боломжтой.

Хөтөлбөрийн дотоод чанарын баталгаажуулалтыг хийх дараалал

Дотоод чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог хэрэгжүүлэхийн тулд доорх 4 түвшинд үйл ажиллагааг төлөвлөн ажилладаг.

 • Дотоод чанарын баталгаажуулалтад оролцогч болон сонирхогч  талуудын оролцоо
 • Хөтөлбөрийн үнэлгээнд хийсэн судалгааны үр дүнгүүд

Нэмэлт холбоос

 • ДБСБ-ийн дотоод чанарын баталгаажуулалтын зөвлөмж энд дарж үзнэ үү.
 • Сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн нийтлэг шалгуур, шаардлага энд дарж үзнэ үү.