Бакалаврын мэргэжлүүд

Монгол улсын “Боловсролын тухай мөн Дээд боловсролын тухай” 2002 онд батлагдсан хуульд нийцүүлэн Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас 2002, 2007, 20011, 2013 онуудад гаргасан дүрэм, журмыг баримтлан “Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль” дээд боловсролын зэрэг олгох сургалт зохион байгуулан явуулдаг.

“Бакалавр”-ын зэрэг олгох буюу дээд боловсролын дипломын сургалтын гол зорилго:

Бүрэн дунд боловсролтой хүнийг элсүүлэн их сургуулийн мэргэжлийн суурь боловсрол олгож, цаашид бие даан суралцах мэдлэг, чадвар эзэмшсэн мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэхэд оршино.

Хөтөлбөрийн индекс

Багц хөтөлбөр

Мэргэжлийн нэр

1

73102

Архитектур

Архитектур

2

Архитектур, Хот төлөвлөлт

3

73202

Барилгын инженерийн багц

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

4

Авто замын барилга

5

Гүүрийн барилга

6

Барилгын материал үйлдвэрлэлийн технологи

7

Усны барилга байгууламж

8 Бетон, төмөр бетоны технологи

9

73201

 

Хүрээлэн буй орчны инженерийн багц

Ус хангамж, ариутгах татуурга

10

Хаягдал боловсруулах технологи

11

Халаалт, агаар сэлгэлт кондиционер

12

71202

Үйлдвэрийн экологийн багц

Усны нөөц экологи

13

41302

Менежментийн багц /Хамтарсан/

Усны менежмент

14

Барилгын менежмент

Эчнээ ангийн сургалт

1

73202

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

2

Авто зам барилга