ХБОИС- Сургалтын орчин

Одоо тус салбарын бүрэлдэхүүнд Барилгын дулааны физик, агаарын судалгааны, Хүрээлэн буй орчин, усны химийн шинжилгээний лаборатори, Хүрээлэн буй орчин, усны микробиологийн шинжилгээний лабораториуд сургалт, судалгаанд ашиглаж байна.

Ном, сурах бичиг: