Инженерийн зураг зүйн тэнхим

Тус тэнхим нь нийт 19 профессор багш, ажилтаны бүрэлдэхүүнтэй сургалт, судалгаа олон нийт, оюутанд үйлчлэх үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс доктор (Ph.D)  2, дэд профессор 1, ахлах багш 10, багш 5, тэнхимийн эрхлэгчийн туслах  гэсэн үндсэн бүрэлдхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Тэнхимийн эрхлэгчээр ахлах багш Ч. Мягмаржав ажиллаж байна. Тус тэнхим нь ШУТИС-ийн хэмжээний бакалаврын түвшний 4000 гаруй оюутнуудад үйлчилдэг. ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүний сургуулиудын хүрээнд инженерийн зурагзүйн сургалтын агуулга, аргазүйн асуудлыг хариуцах чиг үүрэг хүлээн ажиллаж байна.

>>  ТҮҮХЭН ТОВЧОО

>>  ЭШ, СУДАЛГАА

>>  БАГШ, АЖИЛЧИД

>>  СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

>>  СУРГАЛТЫН ОРЧИН

>>  ЭЛСЭЛТ, ТӨГСӨЛТ

>>  ХОЛБОО БАРИХ