Бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

20232023 оны хичээлийн жилд зохион байгуулагдах бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын удирдамж

ШУТИС. БАРИЛГА АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВР ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

Барилга Архитектурын Сургуулийн бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний (ЭШ) хурал 2023 оны 09-р сарын 08-с 2023 оны 11-р сарын 07-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

Зохион байгуулагч:

Барилга Архитектурын Сургууль-Эрдэм шинжилгээний алба

Барилгын Инженерийн салбар

Архитектурын салбар

Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбар

Инженерийн байгууламжийн салбар

Зорилго: Оюутан залуусын судалгааны ажлын ур чадварыг дээшлүүлэх, онолын мэдлэгийг бататгах, техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх замаар бүтээгч инженер, мэргэжилтнийг бэлтгэхэд ЭШ-ний хурлын зорилго оршино.

Илтгэл, өгүүлэлд тавигдах шаардлага:

  1. Шинэ санаа, шинэлэг шийдэл
  2. Хэрэглээнд нэвтрүүлэх боломж, ач холбогдол
  3. Судалгаа, туршилтад суурилсан үр дүн
  4. Эдийн засгийн үр ашиг
  5. Багийн хамтын ажиллагаа
  6. Илтгэх ур чадвар
  7. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих зааврын дагуу бичигдсэн байх (https://www.must.edu.mn/mn/esh_oguulel_zaavar/)

Хугацаа, шалгаруулалт:

Эрдэм шинжилгээний хурал нь 2 үе шаттай явагдана.

 

I шат: Салбарын бакалавр оюутны ЭШ хурал. Салбар тус бүр оролцох өгүүллийг 2023 оны 10 сарын 20-ны дотор хүлээн авч хянан магадалгаа хийнэ. Салбарын ЭШ-ний хурлыг 2023 оны 10 дугаар сарын 27-ны дотор зохион байгуулна. Салбар тус бүр шалгарсан 3 илтгэл өгүүллийг 2023 оны 11 дугаар сарын 01-ний дотор ЭШ-ний албанд ирүүлнэ. Салбараас шалгарсан 3 баг судалгааны ажлаа гүйцэтгэсэн талаар танилцуулга 5-10 минутын чөлөөт видео контентыг бэлтгэн 2023 оны 11 дугаар сарын 03-ны дотор ЭШ-ний албанд ирүүлнэ.

 

II шат: БАС-ийн бакалавр оюутны ЭШ хурал. БАС-ийн 2023-2024 оны бакалаврын шилдэг ЭШ-ний илтгэлийн шалгаруулалт 2023 оны 11 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулагдана. Шалгарсан илтгэлийг ШУТИС-ийн "Эрдмийн XXIII чуулган"-д оролцуулна.

 

Шагнал: II шатнаас шалгарсан ЭШ шилдэг илтгэлийг дараах байдлаар шагнаж урамшуулна.

I байр Өргөмжлөл, кредитийн урамшуулал, ивээн тэтгэгчийн шагнал

II байр Өргөмжлөл, кредитийн урамшуулал, ивээн тэтгэгчийн шагнал

III байр Өргөмжлөл, кредитийн урамшуулал, ивээн тэтгэгчийн шагнал

                        Шилдэг ЭШ-ний видео танилцуулгын шагнал

ШУТИС. Барилга Архитектурын Сургууль

Эрдэм шинжилгээний алба