Инновац, спартапын уралдаан

ШУТИС-ийн стратеги төлөвлөгөө 2030 -ын 3-р тэргүүлэх чиглэл Инновац, технологи арилжаалалтын

    1. Инновацийн соёл, энтрепренер сэтгэлгээг төлөвшүүлж, шилдэг инноваторуудыг төвлөрүүлнэ.
    2. Инновацийн экосистемийг бүрдүүлнэ.
    3. Оюуны бүтээлийг эргэлтэд оруулах замаар өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, инновацийг бий болгоно.

Гэсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд БАС-ийн оюутан, профессор багш нарын дунд инновац, гарааны компанийн уралдаануудыг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна.